Ban hành PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Để nhận dữ liệu PMI cơ sở, hãy liên hệ economics@ihsmarkit.com.

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Ban hành PMI

  • Gần đây nhất
Tháng Ba
24 Tháng Ba 2023 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI Xem thêm
24 Tháng Ba 2023 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) Xem thêm
23 Tháng Ba 2023 22:00 UTC Judo Bank Flash Australia Composite PMI Xem thêm
14 Tháng Ba 2023 14:00 UTC S&P Global Investment Manager Index Xem thêm
13 Tháng Ba 2023 11:00 UTC GEP Global Supply Chain Volatility Index Xem thêm
13 Tháng Ba 2023 01:01 UTC BNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI Xem thêm
13 Tháng Ba 2023 00:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI Xem thêm
13 Tháng Ba 2023 00:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI Xem thêm
13 Tháng Ba 2023 00:01 UTC Natwest UK Regional PMI Xem thêm
9 Tháng Ba 2023 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI Xem thêm
9 Tháng Ba 2023 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI (Arabic) Xem thêm
8 Tháng Ba 2023 01:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs Xem thêm
8 Tháng Ba 2023 01:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs Xem thêm
8 Tháng Ba 2023 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: London Xem thêm
8 Tháng Ba 2023 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands Xem thêm
8 Tháng Ba 2023 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: North Xem thêm
8 Tháng Ba 2023 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: South Xem thêm
7 Tháng Ba 2023 09:30 UTC S&P Global Electronics PMI Xem thêm
7 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Copper Users PMI Xem thêm
7 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Aluminium Users PMI Xem thêm
7 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Steel Users PMI Xem thêm
7 Tháng Ba 2023 07:00 UTC Halifax House Price Index Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 09:30 UTC S&P Global Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 09:30 UTC S&P Global Europe Sector PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 09:30 UTC S&P Global Eurozone Productivity PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI (Arabic) Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI (Français) Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI (Italiano) Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI (Deutsch) Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global Eurozone Construction PMI Xem thêm
6 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Asia Sector PMI Xem thêm
5 Tháng Ba 2023 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI Xem thêm
5 Tháng Ba 2023 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI Xem thêm
5 Tháng Ba 2023 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI (Arabic) Xem thêm
5 Tháng Ba 2023 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 16:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 14:45 UTC S&P Global US Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 14:45 UTC S&P Global US Sector PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI (Português) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Ghana PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI (Deutsch) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:50 UTC S&P Global France Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:50 UTC S&P Global France Services PMI (Français) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI (Italiano) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI (Español) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 07:15 UTC S&P Global South Africa PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 06:00 UTC S&P Global Russia Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 05:00 UTC S&P Global India Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 01:45 UTC Caixin China General Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 01:01 UTC AIB Ireland Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Singapore PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI (中文) Xem thêm
3 Tháng Ba 2023 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) Xem thêm
2 Tháng Ba 2023 22:00 UTC Judo Bank Australia Services PMI Xem thêm
2 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Korean) Xem thêm
2 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 16:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 16:00 UTC S&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 14:45 UTC S&P Global US Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 14:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 14:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI (Português) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Greece Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI (Język Polski) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Türkiye Manufacturing PMI (Türkçe) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 06:00 UTC S&P Global Russia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 05:00 UTC S&P Global India Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 01:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Malaysia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Thailand Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất ASEAN của S&P Global Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Thailand Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
1 Tháng Ba 2023 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
Tháng Hai
28 Tháng Hai 2023 22:00 UTC Judo Bank Australia Manufacturing PMI Xem thêm
24 Tháng Hai 2023 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI Xem thêm
24 Tháng Hai 2023 09:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm