Ban hành PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Để nhận dữ liệu PMI cơ sở, hãy liên hệ economics@ihsmarkit.com.

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Ban hành PMI

  • Gần đây nhất
Tháng Mười Một
28 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
28 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI Xem thêm
24 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI Xem thêm
24 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 14:45 UTC S&P Global Flash US Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 08:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI Xem thêm
23 Tháng Mười Một 2022 08:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI (Français) Xem thêm
22 Tháng Mười Một 2022 22:00 UTC S&P Global Flash Australia Composite PMI Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC BNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC Accenture / S&P Global UK Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC Accenture / S&P Global Ireland Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global India Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global US Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Europe Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC Natwest UK Regional PMI Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Brazil Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global China Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global France Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Germany Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Italy Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Russia Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Spain Business Outlook Xem thêm
14 Tháng Mười Một 2022 00:01 UTC S&P Global Japan Business Outlook Xem thêm
10 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: London Xem thêm
10 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands Xem thêm
10 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: North Xem thêm
10 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: South Xem thêm
10 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs Xem thêm
10 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs Xem thêm
9 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI (Arabic) Xem thêm
9 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI Xem thêm
8 Tháng Mười Một 2022 15:00 UTC S&P Global Investment Manager Index Xem thêm
8 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global Electronics PMI Xem thêm
8 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Copper Users PMI Xem thêm
8 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Aluminium Users PMI Xem thêm
8 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Steel Users PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global Eurozone Productivity PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global Europe Sector PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI (Français) Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI (Italiano) Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Eurozone Construction PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI (Deutsch) Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 07:00 UTC Halifax House Price Index Xem thêm
7 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Asia Sector PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI (Português) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Construction PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Deutsch) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Italiano) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Français) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Español) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI (Deutsch) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:50 UTC S&P Global France Services PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:50 UTC S&P Global France Services PMI (Français) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI (Italiano) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI (Español) Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI Xem thêm
4 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 13:45 UTC S&P Global US Sector PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 13:45 UTC S&P Global US Services PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Services PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Ghana PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 07:15 UTC S&P Global South Africa PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC S&P Global Russia Services PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 05:00 UTC S&P Global India Services PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI (Arabic) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC AIB Ireland Services PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Singapore PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI Xem thêm
3 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI (中文) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 22:00 UTC S&P Global Australia Services PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 15:00 UTC S&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI (Italiano) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI (Język Polski) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI (Arabic) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất ASEAN của S&P Global Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
2 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 13:45 UTC S&P Global US Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 13:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 13:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI (Français) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI (Português) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Greece Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 09:00 UTC S&P Global Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 08:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 08:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Türkiye Manufacturing PMI (Türkçe) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC S&P Global Russia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 05:00 UTC S&P Global India Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 01:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Korean) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Thailand Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Malaysia Manufacturing PMI Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Thailand Manufacturing PMI (Thai) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC PMI ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global Xem thêm
1 Tháng Mười Một 2022 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI (中文) Xem thêm
Tháng Mười
31 Tháng Mười 2022 22:00 UTC S&P Global Australia Manufacturing PMI Xem thêm
31 Tháng Mười 2022 01:01 UTC UK Household Interest Rates Expectations Index Xem thêm